CA Raty
CA Raty
Regulamin sklepu Rowerowa Strefa

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży w Sklepie Internetowym firmy „Rowerowa Strefa”, za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej w internecie pod adresem rowerowastrefa.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pod nazwą rowerowastrefa.pl oraz ogólne warunki sprzedaży Towarów oferowanych przez „Rowerowa Strefa”.

Ze Sklepu Internetowego pod nazwą www.rowerowastrefa.pl mogą korzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Złożenie zamówienia za pomocą na Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zapoznania się i akceptacji przez Zamawiającego, postanowień niniejszego Regulaminu, dostępnych na stronie www.rowerowastrefa.pl/regulamin/

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Definicje

Sprzedawca – Artur Pawełczuk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Rowerowa Strefa” Artur Pawełczuk pod adresem ul. Męczenników Oświęcimskich 4, 44-240 Żory, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra ds. Gospodarki pod numerem NIP: 6423216615, adres poczty elektronicznej email:sklep@rowerowastrefa.pl oraz numery telefonu +48 796 075 500

– będący właścicielem Sklepu Internetowego.

Sklepy Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem rowerowastrefa.pl za pośrednictwem, którego Zamawiający może składać Zamówienia.

Zamawiający – osoba składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą.

Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Zamawiającego, stanowiące złożenie przez Zmawiającego oferty zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego i na rzecz, której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być umowa sprzedaży.

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Zmawiającemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do nich, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

§ 3. Zamówienie i realizacja Zamówienia

W celu dokonania zakupu Towarów prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Najpóźniej na początku składania zamówienia Konsument otrzyma za pośrednictwem Sklepu Internetowego jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Towaru i akceptowanych sposobach płatności.

Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia „dodaj do koszyka” przy danym Towarze prezentowanym na stronie Sklepu Internetowego. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Sklepu Internetowego przycisk „potwierdź zamówienie”.

Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Sprzedawca poinformuje Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:głównych cechach zamawianego świadczenia oraz o sposobie porozumiewania się z Konsumentem;

danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Sprzedawcą;
adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
łącznej cenie za zamawiany Towar wraz z podatkami, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku, gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
sposobie i terminie zapłaty;
sposobie i terminie spełnienia wykonania świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumentach, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Regulaminu;
kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
braku prawa od odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumentach lub o okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
obowiązku Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;
istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
Oprócz wskazania rodzaju i liczby towarów oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
nazwa Zamawiającego

numer telefonu

adres poczty elektronicznej e-mail,

adres do wysyłki.

Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą.

Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w dni robocze w godzinach 9-18.

Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Następnie Sprzedawca po odebraniu informacji o złożeniu Zamówienia, przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przekazane w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru.

Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Towaru i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się ten Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę zamówienia.

Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia

Sprzedawca realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.

§ 4. Płatności

Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.

Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych Towarów i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

Sprzedawca udostępnia w Sklepie internetowym następujące formy płatności:

przelew bankowy
gotówka lub karta płatnicza przy odbiorze osobistym
przelew internetowy – Przelewy24
płatność ratalna – Credit Agricole Raty, Alior Bank Raty
gotówka kurierowi za pobraniem
Płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem Towaru.

§ 5. Warunki dostawy

Z tytułu wykonania umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar będący przedmiotem umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany ten towar odebrać.

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zapłacie łącznej ceny, nie później niż w ciągu 14 dni, chyba że strony umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.

Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w sklepie przy zamawianych rzeczach są terminami wiążącymi Sprzedawcę.

Sprzedawca udostępnia w Sklepie internetowym następujące formy dostawy:

dostawa na adres odbiorcy

odbiór osobisty u Sprzedawcy

Zamawiający jest informowany przed złożeniem zamówienia, jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.

Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.

§ 6. Rękojmia

Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacje można składać:

na adres e-mail: sklep@rowerowastrefa.pl

listem poleconym na adres: ul. Męczenników Oświęcimskich 4, 44-240 Żory

osobiście w biurze Sprzedawcy pod adresem: ul. Męczenników Oświęcimskich 4, 44-240 Żory.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania Klienta danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to
i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Klient będący Przedsiębiorcą, który nabył Towar w celu związanym bezpośrednio
z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.

§ 7. Gwarancja

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź jego dystrybutora.

§ 8. Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Sprzedawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może także drogą elektroniczną odstąpić od Umowy sprzedaży:

przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu;

przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na Trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 5.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego na poczet tej umowy płatności, z uwzględnieniem obowiązku poniesienia przez Konsumenta kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 9. Ochrona danych osobowych

Sprzedawca, jako administrator, przetwarza dane osobowe Klienta z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, a także prawo domagania się usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca tj. przez: Artur Pawełczuk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Rowerowa Strefa” Artur Pawełczuk pod adresem ul. Męczenników Oświęcimskich 4, 44-240 Żory, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra ds. Gospodarki pod numerem NIP: 6423216615,

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych.

Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny,
a ich przetwarzania następuje w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość umowy sprzedaży.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe: a) nazwiska i imiona b) numer telefonu c) adres poczty elektronicznej e-mail d) adres do wysyłki e) Numer Identyfikacji Podatkowej.

Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Zamawiającemu przysługuje prawo: a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

§ 10. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: a) połączenie z siecią Internet; b) IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego zmierzającego do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Sprzedawcą

zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Sprzedawcą.

Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych oraz miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą od powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 12. Pozostałe postanowienia

Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.

Klienta korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania do Sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym.

Aktualny Regulamin oraz wersje Regulaminów obowiązujące uprzednio zamieszczone są na stronie Sprzedawcy pod adresem www.rowerowastrefa.pl Klient może swobodnie pozyskać lub zapisać Regulamin poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu.

Dokonanie zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, które dotyczą prawa odstąpienia przysługującego Użytkownikom, będącym Konsumentami.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2019

Załącznik nr 1: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;

w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: ”

w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy – w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

tj. Artura Pawełczuka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Rowerowa Strefa” Artur Pawełczuk pod adresem ul. Męczenników Oświęcimskich 4, 44-240 Żory, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra ds. Gospodarki pod numerem NIP: 6423216615, adres poczty elektronicznej email:sklep@rowerowastrefa.pl oraz numery telefonu +48 796 075 500,

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Artur Pawełczuk,prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Rowerowa Strefa” Artur Pawełczuk pod adresem ul. Męczenników Oświęcimskich 4, 44-240 Żory, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra ds. Gospodarki pod numerem NIP: 6423216615, adres poczty elektronicznej email:sklep@rowerowastrefa.pl oraz numery telefonu +48 796 075 500,

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp.

Nazwa

Rozmiar/kolor

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

2.

3.

4.

5.

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.